Površinske pojave na tiskovnim formama

NOSITELJ KOLEGIJA:  izv. prof. dr. sc. Sanja Mahović Poljaček

VRIJEME IZVOĐENJA: VIII. semestar,      2 + 1 + 0                  ECTS: 5 bodova

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:

Kolegij daje pregled osnovnih svojstava i nastajanja površina. strukturu kovina i slitina, te reakcije koje se odvijaju na njihovim povšinama. Također se objašnjavaju fizikalno-kemijske pojave na površinama značajne za funkcioniranje tiskovnih formi.

Građa metala. Kristalizacija. Slitine, homogene i heterogene slitine. Građa mono i polimetalnih tiskovnih formi. Dobijanje i građa anodnog sloja na aluminiju. Fizikalno–kemijska svojstva anodnog sloja. Fizikalno–kemijska svojstva površina. Fizikalno - kemijske pojave na granici faza. Slobodna površinska energija. Površinska napetost. Promjene površinske napetosti u zavisnosti o temperaturi. Adsorpcija. Adsorpcijske sile. Granično područje i bit adsorpcije. Aktivni centri. Adsorpcijske izoterme. Selektivna adsorpcija. Orijentirana adsorpcija. Površinska orijentiranost molekula. Kapilaritet. Kvašenje i kontaktni kut. Kapilarna kondenzacija. Kapilarne sile. Razlijevanje. Površinski aktivne tvari (PAT). Građa površinski aktivnih tvari. Utjercaj PAT na površinsku napetost. Površinski filmovi.

 
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:

Upoznavanje s osnovnim procesima i fizikalno-kemijskim zakonitostima koje vladaju na površinama, te uvid u strukturu i svojstva novonastalih površina na tiskovnim formama.

 
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:

Usmena predavanja seminarski rad i usmeni ispit.

 
POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:

G. M. Barrow, Physical Chemistry, 6th Ed., McGraw-Hill, New York, 1996.

P. W. Atkins, Physical Chemistry, 6th Ed., Oxford University Press, Oxford, 2000.

A. Zangwill, Physics of Surfaces, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

 
POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:

Dostupna na internetu.

 
NAČIN POLAGANJA ISPITA:

Seminarski radovi i usmeni ispit.

 
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:

Uspjeh na ispitu, studenska anketa.